Verduurzaming

Verduurzaming is voor ons erg belangrijk! In 2023 hebben wij ons certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 3 gehaald! Dit betreft het huidige handboek (norm) is de versie 3.1 d.d. 22 juni 2020.

Hier vindt u onze SKAO-pagina.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden, bij het reduceren van CO2 en kosten, binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Meer informatie hierover is te vinden op www.SKAO.nl. Hieronder vindt u een overzicht van ons CO2 beleid.

 

a. Inzicht

In het kader van certificatie voor de CO2 Prestatieladder, wordt gevraagd om het verstrekken van inzicht in de bronnen van het energieverbruik, de CO2-emissies en de gerealiseerde CO2 Footprint in de rapportage periode en de voortgang ten opzichte van een bepaald referentiejaar. In onze CO2–emissie-inventaris over 2022 en de footprint wordt daar inzicht in verkregen.

Bekijk onze Factsheet en CO2–emissie-inventaris over de 1e helft van 2023.

Hier vindt u onze 1e Factsheet en CO2–emissie-inventaris over het jaar 2022 (basisjaar).

 

b. Energiemanagement & Reductie

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO: People – Planet - Prosperity) speelt een steeds belangrijkere rol. Om de verantwoordelijkheid, ten aanzien van het milieu en de omgeving, meer inhoud te geven, gebruiken wij de CO2-prestatieladder als verbetermethodiek.  In ons energiemanagement actieplan staat ons energiebeleid en reductiedoelstellingen omschreven.

Bekijk ons Energiemanagement actieplan.

 

c. Communicatie & transparantie

Communicatie binnen ons bedrijf is van groot belang, zowel voor de eigen organisatie als naar belangstellenden en belanghebbenden. Deze communicatie vindt op diverse manieren,  zowel formeel als informeel met medewerkers en derden, plaats. Daarbij passeert een groot aantal onderwerpen de revue. In ons communicatieplan staat omschreven hoe wij hiermee omgaan.

Bekijk ons Communicatieplan.

 

d. Initiatieven en participatie

Wij willen op de hoogte blijven van, actief betrokken zijn bij en een bijdrage leveren aan ontwikkelingen binnen de branche om tot verbeteringen te komen van de duurzaamheidprestaties in het algemeen en  CO2-reductie in het bijzonder. In ons participatieplan wordt beschreven op welke wijze wij hieraan invulling geven.

Bekijk ons Participatieplan.